SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

11, 25

18

Luty

8, 22

15

Marzec

8, 22

15

Kwiecień

8, 25

19

Maj

10, 24

17

Czerwiec

8, 22

15

Lipiec

8, 21

15

Sierpień

8, 22

16

Wrzesień

8, 21

15

Październik

10, 21

17

Listopad

9, 23

17

Grudzień

8, 21

15

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.
Worki z odpadami segregowanymi winny być wypełnione przynajmniej w 50 %INFORMACJA

Urząd Gminy Gromnik informuje, że w związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2021 roku, właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani złożyć nowe deklaracje naliczające opłatę.

W 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wynosi: 19,00 zł od osoby

w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie,

obowiązuje zwolnienie w kwocie 1,00 zł od osoby.

Deklaracje można pobrać w Urzędzie Gminy Gromnik pok. nr 9, w godz. pracy Urzędu

lub ze strony:  www.gromnik.pl, zakładka: formularze do pobrania/ochrona środowiska

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik: 

90 8589 0006 0210 0250 1182 0256.

 

 (Artykuł zawiera informacje zebrane ze strony gminnej w dniu 02 lutego 2021 roku)

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka