SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

3, 21

16

Luty

4, 18

14

Marzec

3, 18

13

Kwiecień

2, 20

15

Maj

5, 19

15

Czerwiec

2, 18

15

Lipiec

2, 20

15

Sierpień

4, 19

14

Wrzesień

2, 17

14

Październik

2, 19

14

Listopad

3, 19

16

Grudzień

2, 17

14

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.
            Worki z odpadami segregowanymi winny być wypełnione przynajmniej w 50 %INFORMACJA

1. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.

3. Ustalone zostały miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następującej wysokości:

a.     Gospodarstwo 1-osobowe:

- za odpady niesegregowane    34 zł,

- za odpady segregowane        16 zł,

b.     Gospodarstwo 2-3 osobowe:

- za odpady niesegregowane    42 zł,

- za odpady segregowane         20 zł,

c.      Gospodarstwo 4-6 osobowe:

- za odpady niesegregowane     62 zł,

- za odpady segregowane          30 zł,

d.     Gospodarstwo pow. 6 osób:

- za odpady niesegregowane     82 zł,

- za odpady segregowane          40 zł.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca.

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik:  90 8589 0006 0210 0250 1182 0256.

 (Artykuł zawiera informacje zebrane ze strony gminnej w dniu 14 stycznia 2020 roku)

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m